Periferna neuropatija izazvana hemoterapijom kod raka dojke

Periferna neuropatija izazvana hemoterapijom kod raka dojke

Periferna neuropatija izazvana hemoterapijom (CIPN) – bol u nervima, peckanje ili utrnulost u rukama ili stopalima – je uobičajena nuspojava određenih tretmana raka, uključujući dva leka koji se često koriste za lečenje raka – taksane paklitaksel i docetaksel. Početni rezultati velike studije koja je pratila CIPN kod više od 1.100 pacijenata lečenih od raka dojke taksanom pokazuju obrazac klinički značajnih, upornih senzornih i motoričkih simptoma, pri čemu pacijenti doživljavaju teže simptome sa paklitakselom nego sa docetakselom.

Ovi početni rezultati kliničkog ispitivanja SVOG S1714 objavljeni su u usmenoj prezentaciji na godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO) 2023. u Čikagu 5. juna (sažetak 12003).

Viši autor sažetka Michael J. Fisch, MD, klinički profesor na Univerzitetu Teksas MD Anderson Cancer Center, rekao je „Ovi rezultati iz SVOG S1714 su veoma relevantni jer su taksani kao što su paklitaksel i docetaksel sastavni deo našeg lečenja raka dojke. Periferna neuropatija uzrokovana ovim lekovima je poznata, ali je slabo shvaćena. Važno je da su simptomi neuropatije procenjeni ne samo od strane kliničara, već i iz perspektive pacijenta pomoću upitnika CIPN-20.“

S1714 je bila prospektivna opservaciona kohortna studija za razvoj prediktivnog modela periferne neuropatije izazvane taksanom kod pacijenata sa rakom. Uključeno je 1.336 pacijenata sa rakom pluća ne-malih ćelija, rakom dojke ili karcinomom jajnika/jajovoda koji su bili na lečenju paklitakselom ili docetakselom. ASCO sažetak izveštava o podacima od 1.103 učesnika sa rakom dojke koji su praćeni tokom prve 24 nedelje nakon registracije u ispitivanju.

Svi pacijenti upisani na S1714 su procenjeni na simptome periferne neuropatije pre lečenja i ponovo posle 4, 8, 12, 24, 52, 104 i 156 nedelja od registracije. Pacijenti su bili podvrgnuti neurosenzornom i funkcionalnom testiranju, a kliničari su ih procenili na simptome CIPN-a koristeći NCI-jeve zajedničke terminološke kriterijume za neželjene događaje (CTCAE).

Pacijenti su takođe završili sopstvenu samoprocenu koristeći utvrđenu meru ishoda koju je prijavio pacijent, upitnik EORTC KLK-CIPN20, koji sveukupno ocenjuje simptome na skali od 100 poena, sa višim rezultatima koji ukazuju na gore simptome. Više studija je otkrilo da pacijenti sa CIPN-om doživljavaju povećanje od 7-10 poena u svojoj senzornoj subskali u ovoj anketi. S1714 je definisao povećanje rezultata senzorne subskale od 8 poena ili više kao klinički značajno pogoršanje simptoma.

Tokom 24 nedelje, pacijenti sa karcinomom dojke upisani u S1714 iskusili su klinički značajne i uporne senzorne i motoričke simptome. Preko 40 procenata pacijenata koji su primali paklitaksel ili docetaksel doživelo je klinički značajno povećanje senzornog podskora CIPN-20 nakon 24 nedelje. Skoro u svakoj vremenskoj tački tokom 24 nedelje, pacijenti lečeni paklitakselom imali su više senzorne neuropatije od pacijenata lečenih docetakselom.

Paklitaksel i docetaksel su standardni tretmani za rak dojke u ranoj fazi. Oba mogu dovesti do CIPN-a, ali razlike u simptomima uzrokovanim ova dva leka nisu prethodno dobro opisane.

Trenutno se faktori kao što su starost pacijenta, prethodna neuropatija i prethodna izloženost paklitakselu smatraju jakim prediktorima CIPN-a. Veći cilj SVOG S1714 studije je da se razvije model predviđanja rizika koji može pomoći lekarima da individualizuju negu pacijenata koristeći uobičajene kliničke faktore.

Pored toga, tim S1714 je prikupio uzorke krvi od svih upisanih pacijenata u više vremenskih tačaka, i sada analiziraju niz biomarkera kako bi identifikovali dodatne prediktore. Tim će takođe proceniti efekte učestalosti doziranja i modifikacija doziranja na simptome CIPN-a.

„Postoji potreba da se bolje razume CIPN, jer ima potencijal da utiče na ishode pacijenata i kvalitet života“, rekla je Meghna S. Trivedi, MD, MS, iz Sveobuhvatnog centra za rak Herbert Irving Univerziteta Kolumbija. Dr Trivedi vodi studiju i predstaviće rezultate na ASCO sastanku.

„S1714 je dizajniran da prikupi podatke i uzorke kako bi nam omogućio da bolje karakterišemo CIPN tako da ne samo da možemo individualizovati strategije lečenja raka, već i identifikovati nove intervencije za prevenciju i lečenje CIPN-a“, dodao je dr Trivedi.