Izloženost kanabisu i cigaretama imaju veze sa gojaznošću u detinjstvu

Izloženost kanabisu i cigaretama imaju veze sa gojaznošću u detinjstvu

Stope gojaznosti kod dece nastavljaju da rastu u Sjedinjenim Državama, što decu dovodi u opasnost od astme, apneje u snu, dijabetesa tipa 2 i drugih zdravstvenih stanja. Deca prenatalno izložena i duvanu i kanabisu imala su 12 puta veći rizik od gojaznosti u srednjem detinjstvu (9-12 godina) u poređenju sa decom koja nisu bila izložena, prema nedavnim istraživanjima, iako je potrebno više istraživanja da bi se utvrdilo da li drugi faktori uzimaju u obzir za ove nalaze.

Rina Das Eiden, profesorka psihologije i Instituta za istraživanje društvenih nauka (SSRI) sufinansirala je člana fakulteta u Penn State, i Kai Ling Kong, vanrednog profesora pedijatrije u bolnici Children’s Merci Hospital Kanzas Citi i Medicinskom fakultetu Univerziteta Missouri-Kansas Citi. sarađivali na projektu kada su bili kolege na Univerzitetu u Bafalu, zajedno sa ko-voditeljem Pajanotisom Tanosom, višim naučnim naučnikom, i timom saradnika.

„Dve supstance koje se najčešće koriste tokom trudnoće su cigarete i kanabis i često se koriste zajedno“, rekao je Ejden. „Iako znamo o rizicima prenatalne izloženosti duvanu i gojaznosti dece, manje se zna o zajedničkoj izloženosti duvanu i kanabisu. Želeli smo da ispitamo potencijalnu vezu između prenatalne zajedničke izloženosti i rizika od gojaznosti od rođenja do srednjeg detinjstva.“

Istraživači su započeli projekat nakon što su primetili da deca koja su učestvovala u većoj, ranijoj proceni imaju prekomernu težinu i shvatili da se malo zna o efektima istovremenog izlaganja duvana i kanabisa na rizik od gojaznosti kod dece.

U većoj studiji, sve trudnice koje su primale prenatalnu negu u urbanoj bolnici koja se nalazi u zapadnom Njujorku završile su zdravstveni pregled. Žene koje ispunjavaju uslove koje koriste kanabis i/ili duvan pozvane su da završe detaljne mere upotrebe supstanci i daju biološke uzorke koji su testirani na upotrebu supstanci.

Učesnice u trudnoći su zatim procenjene na kraju svakog tromesečja, sa 259 žena koje su završile laboratorijske posete sa svojim detetom u uzrastu od približno 2, 9, 16 i 24 meseca, i ponovo nakon što je dete ušlo u vrtić i tokom srednjeg detinjstva.

Istraživači su ispitivali razliku u razvoju gojaznosti od rođenja do sredine detinjstva kod dece čije su majke koristile samo duvan, i duvan i kanabis, dok su bile trudne. Zatim su uporedili decu u studiji sa demografski sličnom grupom dece koja nisu bila izložena.

„Otkrili smo da su deca u obe grupe izloženosti imala strmiji porast putanje BMI od rođenja do sredine detinjstva, ali među decom koja su bila izložena, devojčice su imale strmiji porast BMI u poređenju sa dečacima istog uzrasta“, rekao je Kong. „Sve u svemu, otkrili smo 12 puta veće šanse za gojaznost među onima koji su bili izloženi duvanu i kanabisu. Deca koja su bila izložena samo duvanu nisu se razlikovala po masnoj masi od dece koja nisu bila izložena.“

Rad se pojavljuje u časopisu Pediatric Obesity.

Prema istraživačima, poređenje grupa učesnika studije sa kontrolnom grupom sa sličnom demografijom je kritično.

„Mnoge prethodne studije nisu uspele da koriste odgovarajuće grupe za poređenje, zbog čega je teško odrediti uticaj izloženosti supstanci“, rekao je Eiden.

Istraživači će nastaviti da prate ove porodice i planiraju da ispituju putanje težine i statusa težine tokom vremena kako deca prelaze u kasnu adolescenciju. Oni takođe planiraju da mere međuljudske procese i zdravstveno rizično ponašanje u adolescenciji u saradnji sa Pamelom Šuetze, profesorkom psihologije na SUNI Buffalo State, i Emili Ansel, vanrednim profesorom biobihejvioralnog zdravlja i članom fakulteta koji je sufinansirao SSRI u Penn State-u.

Potrebne su mnoge dodatne studije da bi se bolje razumela veza između izloženosti prenatalnim supstancama i zdravlja dece, posebno da bi se razdvojili direktni efekti izloženosti od drugih utvrđenih faktora rizika. To uključuje studije sa većom veličinom uzorka, napominju autori, kao i one koje uključuju procenu postnatalnog okruženja – uključujući stres negovatelja i mentalno zdravlje, izloženost pasivnom pušenju i ishranu, fizičku aktivnost i san deteta. Takođe su neophodne studije koje istražuju potencijalni uticaj društvenih determinanti zdravlja, kao što je finansijski napor.

„Ova studija naglašava važnost ispitivanja prenatalne izloženosti supstancama i njihovog rizika od gojaznosti, polnih razlika u ovim udruženjima i važnost pružanja nege trudnicama koje koriste supstance i potrebna im je podrška“, rekao je Kong. „U budućnosti, potrebno je uraditi više istraživanja na deci izloženoj kanabisu samo da bi se razumelo da li su rezultati zajedničkog izlaganja posledica kanabisa ili kombinacije upotrebe duvana i kanabisa.“