Telekom isplaćuje dividendu u vrednosti od 4,16 milijardi dinara

Telekom isplaćuje dividendu u vrednosti od 4,16 milijardi dinara

Skupština Telekoma Srbije odlučila je da raspodeli preostali dela dobiti ove kompanije za 2020. godinu, u bruto iznosu od 4,16 milijardi dinara, odnosno u bruto iznosu od 5,20 dinara po akciji.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari Društva – lica koja su upisana u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija Društva na dan 19. jun 2021. godine.

Izvršni odbor Telekoma odrediće dan početka i postupak isplate dividende akcionarima, u skladu sa važećim propisima.

U saopštenju se podseća da je Telekom Srbija u poslednjem kvartalu prošle godine, kao međudividendu, već isplatio akcionarima 2.065.120.000 dinara.