Napadi kiselinom su oblik nasilja nad ženama – zakon ih mora tretirati kao takve, kaže istraživač

Napadi kiselinom su oblik nasilja nad ženama – zakon ih mora tretirati kao takve, kaže istraživač

Krajem januara, 31-godišnja žena i njene ćerke pretrpele su užasne povrede nakon što su napadnute alkalnom korozivnom supstancom u Londonu. Nažalost, napadi kiselinom poput ovog nisu izolovani incidenti. Tokom poslednjih 15 godina, oni su bili u porastu širom sveta, uključujući i Veliku Britaniju.

Ovi napadi uključuju prskanje sumporne ili azotne kiseline na lice ili telo žrtve. Korozivne supstance tope tkivo kože, često otkrivajući ili rastvarajući kosti ispod. Mogu dovesti do trajnog unakaženja, ožiljaka, sužavanja nozdrva, kapaka i ušiju i trajnog oštećenja vida i sluha.

Oni koji ciljaju lice žrtve posebno imaju za cilj da osakate i unakaze, ali ne i da ubiju, svoju metu. Ovo može uzrokovati razorne socijalne i psihološke poteškoće za žrtve, uključujući stalne zdravstvene probleme, socijalnu izolaciju, gubitak socijalnog i ekonomskog statusa, siromaštvo i neimaštinu.

Nasilje korozivne supstance je užasno u svakom slučaju. Ali ono što se često izostavlja iz diskusije je da je to oblik rodno zasnovanog nasilja koji uglavnom cilja na žene. Dok se napadi kiselinom vrše i na muškarce i na žene, velika većina žrtava — 80% globalno — su žene, a većina počinilaca su muškarci.

Kao istraživač rodno zasnovanog nasilja, posebno u manjinskim etničkim zajednicama, video sam razoran fizički, psihološki i društveni uticaj koji ovi zločini imaju na žrtve. Kao specijalista za odgovore krivičnog pravosuđa na nasilje nad ženama i devojkama, pružila sam ekspertske dokaze na sudovima u Ujedinjenom Kraljevstvu o kulturnim kontekstima koji su u igri u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, uključujući napade kiselinom. Krunsko tužilaštvo se oslanjalo na moju stručnost u slučaju napada kiselinom iz 2012. godine.

Moje istraživanje i iskustvo sugerišu da motivi za pokretanje kiselih napada na žene leže u patrijarhalnim pojmovima stida, gubitka „obraza“ i časti. Oni su često odmazda za to što žene odbijaju seksualni napredak muškaraca, a odnose se na nasilje u porodici, zlostavljanje i drugo nasilje zasnovano na „časti“.

Napadi kiselinom su i dalje uobičajeni u Indiji i ostatku južne Azije, uprkos zabranama prodaje kiseline na šalteru. Na indijskom potkontinentu, gde je kiselina široko dostupna i relativno jeftina, ostaje tradicionalna, patrijarhalna percepcija žena kao podređenih muškarcima. Napadi se povećavaju jer žene u Indiji uživaju sve veći pristup obrazovanju i ekonomskoj nezavisnosti.

U patrijarhalnom društvu, ženama se često govori da oličavaju poštovanje i čast svoje porodice. Njihovo ponašanje, misli i postupci nikada ne smeju naneti sramotu porodici. Razvedene ili razdvojene žene su posebno pod pritiskom da ispune ova očekivanja.

Kao rezultat toga, muškarci često veruju da imaju moć i kontrolu nad ženskom lepotom i seksualnošću. Kada žene same donose odluke o braku ili napuštaju nasilne veze kako bi zaštitile svoju i bezbednost svoje dece, muškarci tumače ove postupke kroz patrijarhalno sočivo i mogu odgovoriti prinudom ili fizičkim nasiljem.

Iako se još uvek pojavljuju detalji o slučaju Clapham, objavljeno je da su osumnjičeni i žrtva bili u vezi pre napada.

U Velikoj Britaniji, navodni počinioci napada kiselinom obično se optužuju prema Zakonu o ofanzivnom oružju (2019). Ako budu osuđeni, mogu dobiti kaznu doživotnog zatvora. Neko ko nosi kiselinu takođe može biti optužen za posedovanje ofanzivnog oružja prema Zakonu o sprečavanju kriminala (1953), za koji je predviđena maksimalna kazna od četiri godine zatvora.

Ako žrtva umre kao rezultat napada kiselinom, pojedinci takođe mogu biti optuženi za ubistvo ili ubistvo iz nehata. Iako nekoliko napada kiselinom rezultira smrću, namera da se žrtva trajno unakaže i dalje može dovesti do optužbe za ubistvo.

Problem sa sadašnjim pristupom je u tome što se njime uglavnom kažnjavaju ljudi za dobijanje korozivne supstance, dok se zanemaruje uticaj na žrtvu—i rodni aspekt zločina.

Napadi kiselinom u kojima policija može da identifikuje rodnu motivaciju treba da se tretiraju kao zločin iz mržnje na rasnoj ili verskoj osnovi, gde se kazne povećavaju ako se identifikuje zločin iz mržnje. Ovo bi ohrabrilo da se ovo pitanje shvati ozbiljnije i prepoznalo bi da su žrtve pogođene porodičnim zlostavljanjem ili diskriminacijom na osnovu pola. Jedan broj žena u Ujedinjenom Kraljevstvu je prijavio da ih policija ne shvata ozbiljno kada prijave pretnje napadima kiselinom.

Nasilje kiselinom nad ženama obično se ne dešava iz vedra neba. Osobe koje su preživjele napade kiselinom pozvale su na bolje razumijevanje motiva koji stoje iza napada kiselinom i kako se oni ukrštaju sa drugim teškim zločinima. Kako se prava žena narušavaju u korist patrijarhalnih narativa koji čuvaju mušku „čast“ širom sveta, rodno zasnovani napadi kiselinom rizikuju da postanu legitimisani.

Sistem krivičnog pravosuđa mora učiniti više da podrži one čiji su životi pogođeni. Ovo počinje priznanjem da ovo nisu samo užasni, nasumični napadi – oni su vrlo često ciljano nasilje nad ženama.