Nova uloga lipida u metaboličkim poremećajima i promenama lipida u bolestima masne jetre

Nova uloga lipida u metaboličkim poremećajima i promenama lipida u bolestima masne jetre

Važnost lipida kao jednog od osnovnih bioloških jedinjenja je dobro poznata jer su oni važni signalni molekuli i ključne komponente metaboličkih poremećaja. Neravnoteža u homeostazi lipida i disregulacija uzimanja i trgovine lipidima doprinose mnoštvu metaboličkih poremećaja kao što su insulinska rezistencija i bolest masne jetre i ključno je identifikovati nove mehaničke uvide i ulogu genetskih varijanti uključenih u ove poremećaje.

Genetske i dijetetske intervencije kod miševa imaju potencijal da se prevedu u kliničke studije na ljudima sa ciljem razvoja novih terapijskih strategija za efikasno upravljanje ovim stanjem u ranim fazama i za borbu protiv progresije masne jetre do ciroze, fibroze i hepatocelularnog karcinoma. Novoidentifikovani regulatori lipida predstavljaće nove terapeutske mete za dislipidemiju i masnu jetru.

Rad pod naslovom „Uloga SCAP/SREBP kao centralnih regulatora metabolizma lipida u steatozi jetre“ objavljen je u časopisu Međunarodni časopis za molekularne nauke.

Sastav membranskih lipida u ćelijama mora biti strogo regulisan da bi se održala homeostaza lipida. SCAP (sterol regulatorni element binding protein SREBP cleavage activation protein) je glavni regulator homeostaze holesterola i nivoi holesterola u membrani se regulišu SREBP, SCAP i INSIG proteinima.

SCAP je identifikovan kao važan terapeutski cilj za bolest masne jetre jer je protein koji prati SREBP, koji je glavni transkripcioni faktor uključen u de novo lipogenezu, od endoplazmatskog retikuluma (ER) do golgi. Pokazalo se da inhibicija SCAP-a rešava steatozu jetre i normalizuje trigliceride u jetri u studijama na miševima.

Razvoj i napredovanje MASLD-a je vođen promenama u lipidnim profilima izazvanim aktivacijom SERBP. Štaviše, ciljanje na SCAP bi moglo biti efikasnije u ublažavanju steatoze jer je SCAP centralni regulator neophodan za aktiviranje sve tri izoforme SREBP.

Doprinos polimorfizma jednog nukleotida gena MBOAT7 je nedavno bio u centru pažnje i genetska ablacija ove varijante je rezultirala fenotipom masne jetre i aktivacijom de novo lipogeneze povećanom ekspresijom SREBP1c gena uključenih u sintezu lipida. Ovaj nalaz je podržan normalizacijom sadržaja lipida u jetri delecijom MBOAT7 i SCAP specifičnim za jetru.

Centralna uloga SCAP/SREBP ose u regulisanju homeostaze lipida je dobro dokumentovana i ciljanje ove ose može otvoriti nove horizonte u strategijama lečenja bolesti masne jetre i drugih metaboličkih poremećaja.

Osa SCAP/SREBP je povezana sa nekoliko signalnih puteva i razvoj modulatora malih molekula koji ciljaju ovu osu može biti atraktivna opcija za lečenje MASLD-a. Pored toga, polimorfizam jednog nukleotida povezan sa genetskom varijantom MBOAT7 može biti potencijalna terapijska meta za smanjenje hepatične de novo lipogeneze.