NBS objavila visinu inflacije

NBS objavila visinu inflacije

Narodna banka Srbije objavila je da je međugodišnja inflacija u Srbiji u avgustu iznosila 13,2 odsto, od čega je oko 70 procenata doprinosa i dalje posledica rasta cena hrane i energenata, piše Sputnjik.

Međugodišnja baznainflacija, na koju mere monetarne politike mogu da utiču u većoj meri, i dalje je znatno niža od ukupne i u avgustu je bila 7,9 procenata, navodi NBS.

Mesečna inflacija u avgustu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku bila je 1,2 odsto ispod stope inflacije koju je NBS očekivala za prethodni mesec.

Narodna banka je navela i da jerast cena prerađene hraneu avgustu u odnosu na jul bio 1,7 procenata, što je slično dinamici mesečnog rasta ovih cena u periodu mart-jul.

Navodi se da su u uslovima i dalje visokih svetskih cena hrane, rasta cena ulaznih troškova u proizvodnji i transportu hrane, kao i negativnih efekata suše, kako na domaćem tržištu, tako i u većem delu Evrope, cene prerađene hrane u avgustu, u odnosu na isti mesec prethodne godine bile više za 19 procenata.

Ceneneprerađene hraneu avgustu su zabeležile mesečni rast od 4,1 odsto, dok su u odnosu na isti mesec prethodne godine bile više za 23 procenta.

„Pod uticajem i dalje snažnih troškovnih pritisaka i veće uvozne inflacije u avgustu je nastavljen i rast cena u okviru bazne inflacije (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane,energije, alkohola i cigareta). Ipak, bazna inflacija u Srbiji nastavlja da se kreće na znatno nižem nivou u odnosu na ukupnu inflaciju, kao i u odnosu na baznu inflaciju u pojedinim zemljama centralne i jugoistočne Evrope“, navodi centralna banka.

Nižem nivou bazne inflacije nastavlja da doprinosi očuvana relativna stabilnost deviznog kursa u izuzetno neizvesnim globalnim uslovima, kao i „usidrena“ srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora koja se kreću u granicama cilja.

Napominje se da će smirivanjuinflatornih pritisakadoprineti dosadašnje zaoštravanje monetarnih uslova, očekivano slabljenje efekata globalnih faktora koji su vodili rast cena energenata i hrane u prethodnom periodu, kao i niža eksterna tražnja u uslovima nepovoljnijih izgleda globalnog privrednog rasta.

NBS procenjuje da će u kratkom roku smirivanju inflatornih pritisaka doprineti i ekonomske mere Vlade Srbije kojima je ograničen rast cena hrane i energenata na domaćem tržištu, preneo je Tanjug.